23/06/2024 01:42

La Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics reconeix el dret dels ciutadans a relacionar-se amb les Administracions Públiques per mitjans electrònics i regula els aspectes bàsics de la utilització de les tecnologies de la informació en l'activitat administrativa, en les relacions entre les Administracions Públiques, així com en les relacions dels ciutadans amb aquestes administracions amb la finalitat de garantir els seus drets, un tractament comú vers elles i la validesa i eficàcia de l'activitat administrativa en condicions de seguretat jurídica.

La Seu Electrònica està sotmesa a la normativa següent:

Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques  

Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, en allò que no està derogat per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre  

Resolució de 16 de desembre de 2009, de la Presidència de l'INE, segons la qual es crea la Seu Electrònica   

Resolución de 10 de febrero de 2011, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística, de utilización de un código seguro de verificación de documentos electrónicos por el Instituto Nacional de Estadística


Normativa dels procediments

©  INE 2024      Avda. Manoteras, 52 - 28050 - Madrid - Espanya Tlf: (+34) 91 583 91 00