28/05/2024 21:44

A Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos Cidadáns aos Servizos Públicos recoñece o dereito dos cidadáns a relacionarse coas Administracións Públicas por medios electrónicos e regula os aspectos básicos da utilización das tecnoloxías da información na actividade administrativa, nas relacións entre as Administracións Públicas, así como nas relacións dos cidadáns coas mesmas coa finalidade de garantir os seus dereitos, un tratamento común ante elas e a validez e eficacia da actividade administrativa en condicións de seguridade xurídica.

A Sede Electrónica está sometida á seguinte normativa:

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas  

Real Decreto 1671/2009, do 6 de novembro, no que non está derrogado pola Lei 39/2015, do 1 de outubro  

Resolución do 16 de decembro de 2009, da Presidencia do INE, pola que se crea a Sede Electrónica   

Resolución de 10 de febrero de 2011, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística, de utilización de un código seguro de verificación de documentos electrónicos por el Instituto Nacional de Estadística


Normativa dos procedementos

©  INE 2024      Avda. Manoteras, 52 - 28050 - Madrid - España Tlf: (+34) 91 583 91 00