13/05/2021 09:03

Que é un Certificado Electrónico?

Un Certificado Electrónico é un conxunto de datos que permiten a identificación do titular do Certificado, intercambiar información con outras persoas e entidades, de maneira segura, e asinar electronicamente os datos que se envían de tal xeito que se poida comprobar a súa integridade e procedencia.

Que Certificados Electrónicos recoñece a Sede Electrónica do INE?

Actualmente recoñécense na Sede Electrónica do INE os seguintes certificados electrónicos:

A identificación e autenticación perante a Sede Electrónica tamén se poderá realizar a través de funcionarios públicos habilitados, mediante o procedemento previsto no artigo 22 daLei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas  

Como obter un Certificado Electrónico?

As xestións para a obtención dun certificado electrónico débense realizar perante unha Autoridade de Certificación, recoñecida oficialmente. No apartado anterior, atópanse as ligazóns directas coas Entidades Certificadoras, onde se pode obter ampla información do funcionamento dos distintos certificados, así como do seu proceso de obtención.

Que garantías ofrece o Certificado Electrónico?

O Certificado Electrónico garante:

Para que serve un Certificado Electrónico?

Cos certificados electrónicos, recoñecidos pola Sede Electrónica do INE poderá realizar consultas e efectuar xestións.

Un Certificado Electrónico serve para:

Impresións dixitais e estándar de sinatura

Os formatos de sinatura electrónica aceptados son:

Incorpórase ao xustificante de rexistro unha impresión dixital dos ficheiros que se presentasen. Para a creación desta impresión dixital emprégase SHA-1.

Código malicioso

No caso de que se presenten ficheiros con código malicioso, o ficheiro considerarase como non presentado a efectos de tramitación do procedemento.

©  INE 2021      Paseo de la Castellana, 183 - 28071 - Madrid - España Tlf: (+34) 91 583 91 00