03/02/2023 22:01

Notificacions Electròniques per compareixença

Entre els procediments de notificació per mitjans electrònics regulats a la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques  i les seves normes de desenvolupament, hi ha el de notificació mitjançant compareixença electrònica a la Seu Electrònica de l’organisme, que consisteix en l’accés electrònic per part de l’interessat al contingut de l’actuació administrativa corresponent a través de la Seu Electrònica de l’organisme.

En aquesta secció de la Seu Electrònica de l’INE es pot accedir a les notificacions administratives que el ciutadà hagi rebut per aquest mitjà.

En cas que no estigueu obligats a ser notificats per aquest mitjà, per al seu ús es requereix que l’interessat hagi assenyalat a la tramitació del procediment corresponent que el mitjà electrònic de notificació sigui el preferent o que se n’hagi consentit la utilització.

Les notificacions estaran a la vostra disposició en aquest apartat durant un termini de deu dies. Si en aquest termini no s'accedeix al contingut de la notificació, s'entendrà que aquesta ha estat rebutjada i el tràmit es considerarà efectuat.

Notificacions Electròniques

©  INE 2023      Avda. Manoteras, 52 - 28050 - Madrid - Espanya Tlf: (+34) 91 583 91 00