30/01/2023 03:44

Notificacions Electròniques per compareixença

Entre els procediments de notificació per mitjans electrònics regulats en la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques  i les seues normes de desplegament, està el de notificació mitjançant compareixença electrònica en la Seu Electrònica de l’organisme, consistent en l’accés electrònic per part de l’interessat al contingut de l’actuació administrativa corresponent a través de la Seu Electrònica de l’organisme.

En aquesta secció de la Seu Electrònica de l’INE es pot accedir a les notificacions administratives que el ciutadà haja rebut per aquest mitjà.

En cas que no estigueu obligats a ser notificats per aquest mitjà, per al seu ús es requereix que l’interessat hi haja assenyalat en la tramitació del procediment corresponent que el mitjà electrònic de notificació siga el preferent o s’haja consentit la seua utilització.

Les notificacions estaran a la seua disposició en aquest apartat durant un termini de deu dies. Si en aquest termini no s'accedeix al contingut de la notificació, s'entendrà que aquesta ha sigut rebutjada i el tràmit es considerarà efectuat.

Notificacions Electròniques

©  INE 2023      Avda. Manoteras, 52 - 28050 - Madrid - Espanya Tlf: (+34) 91 583 91 00