15/04/2024 01:05

Que é o procedemento sancionador?

És el procediment establert per sancionar aquelles persones físiques o jurídiques, tant nacionals com estrangeres, residents a Espanya que o bé no faciliten la informació que estan obligades a subministrar o bé aporten informació que no sigui veraç, exacta i completa o es lliuri fora dels terminis establerts a aquest efecte.

Una vegada exhaurit el termini concedit per facilitar aquesta informació sense que l’interessat hagi emplenat, dins del termini i la forma escaient, les dades exigides, la unitat administrativa requeridora reiterarà la sol·licitud i adreçarà a l’interessat una nova notificació, cursada per qualsevol mitjà que permeti tenir-ne constància de la recepció. A través d’aquesta sol·licitud, es requerirà el compliment de l’exigència reglamentària i s’atorgarà un termini de quinze dies naturals, a comptar des del següent al de la notificació, amb advertència expressa de les infraccions i les sancions en què pugui incórrer si no atén, en els termes assenyalats, el requeriment.

Transcorregut el termini esmentat de quinze dies sense que s’hagi aportat la informació sol·licitada, la unitat administrativa encarregada de la gestió de l’enquesta remetrà els antecedents a l’òrgan competent per a la iniciació del procediment.

Quines són les fases del procediment sancionador?

  1. Acord d’iniciació del procediment sancionador. L’interessat, si s’escau, podrà formular-hi al·legacions en el termini de quinze dies hàbils.
  2. Proposta de resolució sancionadora. Es concedeix a l’interessat la possibilitat de presentar noves al·legacions.
  3. Resolució sancionadora. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, i amb caràcter potestatiu, podrà presentar recurs de reposició en el termini d’un mes. Igualment, podrà interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos des de la notificació.

Quins tràmits es poden efectuar a través de la seu electrònica?

Permet realitzar qualsevol dels tràmits següents:

  1. Consultar els documents integrants dels expedients sancionadors.
  2. Presentar al·legacions i recursos en les diverses fases del procediment.
  3. Realitzar el pagament telemàtic de les sancions imposades.

Actuacions mitjançant representants

Qualsevol dels tràmits anteriors es podrà realitzar a través de representant, amb els efectes i requisits previstos en l’article 32 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

La representació haurà d’acreditar-se davant de l’INE mitjançant qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna, o bé atorgar-se mitjançant declaració de l’interessat en compareixença personal a les dependències de l’organisme, o a través de la seu electrònica. Conferida la representació, s’entendran amb el representant totes les actuacions que integren el procediment sancionador per al qual se sol·licita i els ulteriors que, si s’escau, es puguin iniciar contra l’interessat, en la mesura que no revoqui expressament aquesta representació.

Quins mitjans es poden utilitzar per realitzar el pagament?

El portal permet, dins del termini concedit a aquest efecte, efectuar el pagament de sancions imposades per incompliment d’obligacions estadístiques mitjançant la realització d’un càrrec en compte corrent.

El rebut de qualsevol dels pagaments realitzats es podrà consultar, i imprimir, novament en qualsevol moment.

Pagament mitjançant càrrec en compte corrent

Codi maliciós

En cas que es presentin fitxers amb codi maliciós, el fitxer es considerarà no presentat a efectes de tramitació del procediment.

©  INE 2024      Avda. Manoteras, 52 - 28050 - Madrid - Espanya Tlf: (+34) 91 583 91 00