30/05/2020 01:31

Està vosté en Seu Electrònica / Tràmits / Procediment sancionador / Procediment sancionador

Aviso: De conformidad con lo previsto en la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, han quedado interrumpidos los plazos para la tramitación de los procedimientos administrativos competencia del INE, incluidos los procedimientos sancionadores tramitados por infracciones estadísticas. Dichos procedimientos se mantendrán suspendidos en el momento procesal en el que se encuentren, reanudándose al tiempo en que pierda vigencia el citado Real Decreto 463/2020, incluidas sus prórrogas, y se produzca la extinción del estado de alarma.

Fitxa del procediment

Nom: procediment sancionador per incompliment de les obligacions estadístiques previstes en la Llei 12/1989, de 9 de maig, de la funció estadística pública.

Descripció: permet a les diverses persones físiques i jurídiques accedir als expedients sancionadors en què reuneixen la condició d’interessat, i també obtenir còpia dels documents integrants de l’expedient, presentar al·legacions i recursos i, si s’escau, fer el pagament telemàtic.

Òrgan responsable: la instrucció del procediment sancionador correspon a la Secretaria General de l’Institut Nacional d’Estadística.

Matèria: estadística

Forma Iniciació: d'ofici per l'Administració

Termini màxim per a resoldre i notificar: 6 mesos

Efectes falta de resolució en termini: caducitat

Mitjans d'autenticació: certificat electrònic dels publicats a la seu electrònica de l'INE

Adreça d'accés al procediment: https://sede.ine.gob.es/sanciones_va

Codi SIA: 991596

Ací pot realitzar als següents tràmits

Enllaços d'interés