31/03/2023 02:58

Que é o procedemento sancionador?

É o procedemento establecido para sancionar aquelas persoas físicas ou xurídicas, tanto nacionais como estranxeiras, residentes en España que, ben non faciliten a información que están obrigadas a fornecer, ou ben acheguen información que non sexa veraz, exacta e completa ou sexa rendida fóra dos prazos establecidos ao efecto.

Unha vez esgotado o prazo concedido para facilitar a dita información sen que o interesado teña respondido, en tempo e forma, os datos esixidos, a unidade administrativa requirente reiterará a devandita solicitude, dirixíndolle ao interesado unha nova notificación, cursada por calquera medio que permita ter constancia da súa recepción. A través da mesma, requirirase o cumprimento da esixencia regulamentaria e outorgarase un prazo de quince días naturais, contados desde o seguinte ao da notificación, con advertencia expresa das infraccións e sancións en que puidese incorrer de non atender, nos termos sinalados, ao devandito requirimento.

Transcorrido o citado prazo de quince días sen que se teña achegado a información solicitada, a Unidade Administrativa encargada da xestión da enquisa remitiralle os antecedentes habidos ao órgano competente para a iniciación do procedemento.

Cales son as fases do procedemento sancionador?

  1. Acordo de iniciación do procedemento sancionador. O interesado, no seu caso, poderá formularlle alegacións ao mesmo no prazo de quince días hábiles.
  2. Proposta de resolución sancionadora. Concédeselle ao interesado a posibilidade de presentar novas alegacións.
  3. Resolución sancionadora. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, e con carácter potestativo, poderá presentar, no prazo dun mes, recurso de reposición. Así mesmo, poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses desde a súa notificación .

Que trámites poden efectuarse a través da sede electrónica?

Permite realizar calquera dos seguintes trámites:

  1. Consultar os documentos integrantes dos expedientes sancionadores.
  2. Presentar alegacións e recursos nas distintas fases do procedemento.
  3. Realizar o pagamento telemático das sancións impostas.

Actuacións mediante representantes

Calquera dos anteriores trámites poderase realizar a través de representante, cos efectos e requisitos previstos no artigo 32 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.

A representación deberá acreditarse ante o INE mediante calquera medio válido en Dereito que deixe constancia fidedigna, ou ben outorgarse mediante declaración do interesado en comparecencia persoal nas dependencias do Organismo, ou a través da súa sede electrónica. Conferida a representación, entenderanse co representante todas as actuacións que integran o procedemento sancionador para o que se solicita e os ulteriores que, no seu caso, poidan iniciarse contra o interesado, en tanto este non revogue expresamente esa representación.

Que medios poden utilizarse para realizar o pagamento?

O portal permite, dentro do prazo concedido para ese efecto, efectuar o pagamento de sancións impostas por incumprimento de obrigacións estatísticas mediante a realización dun cargo en conta corrente.

O recibo de calquera dos pagamentos realizados poderase consultar — e imprimir — de novo en calquera momento.

Pagamento mediante cargo en conta corrente

Código malicioso

No caso de que se presenten ficheiros con código malicioso, o ficheiro considerarase como non presentado a efectos de tramitación do procedemento.

©  INE 2023      Avda. Manoteras, 52 - 28050 - Madrid - España Tlf: (+34) 91 583 91 00