28/06/2022 08:24

Què és el Registre electrònic?

És una Oficina telemàtica on els ciutadans poden presentar sol·licituds, escrits i comunicacions dirigits a l'Administració general de l'Estat i als seus Organismes Públics per mitjans informàtics, electrònics o telemàtics.

Quins documents són admissibles en el Registre electrònic?

  1. Documents electrònics normalitzats corresponents als serveis, procediments i tràmits que s'especifiquen a la norma de creació del Registre o a la Seu Electrònica, emplenats d'acord amb formats preestablerts.
  2. Qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació diferents dels esmentats a l'apartat anterior dirigits a qualsevol Òrgan o Entitat de l'àmbit.

Quan es poden presentar?

La presentació de sol·licituds escrites i comunicacions es podrà realitzar als registres electrònics durant les vint-i-quatre hores de tots els dies de l'any.

Còmput de terminis:

Seran dies inhàbils a l'Administració General de l'Estat els establerts a l'efecte per Resolució de la Secretaria d'Estat de la Funció Pública. Actualment està en vigor la Resolució de 29 de novembre de 2018, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, segons la qual s'estableix a efectes de còmputs de terminis, el calendari de dies inhàbils en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat per l'any 2019.  

La presentació en un dia inhàbil s'entendrà realitzada a primera hora del primer dia hàbil següent.

Codi maliciós

En cas que es presentin fitxers amb codi maliciós, el fitxer es considerarà no presentat a efectes de tramitació del procediment.

©  INE 2022      Avda. Manoteras, 52 - 28050 - Madrid - Espanya Tlf: (+34) 91 583 91 00