26/03/2023 04:56

Què és el Registre electrònic?

És una Oficina telemàtica on els ciutadans poden presentar sol·licituds, escrits i comunicacions dirigits a l'Administració general de l'Estat i als seus Organismes Públics per mitjans informàtics, electrònics o telemàtics.

Quins documents són admissibles en el Registre electrònic?

  1. Documents electrònics normalitzats corresponents als serveis, procediments i tràmits que s'especifiquen a la norma de creació del Registre o a la Seu Electrònica, emplenats d'acord amb formats preestablerts.
  2. Qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació diferents dels esmentats a l'apartat anterior dirigits a qualsevol Òrgan o Entitat de l'àmbit.

Quan es poden presentar?

La presentació de sol·licituds escrites i comunicacions es podrà realitzar als registres electrònics durant les vint-i-quatre hores de tots els dies de l'any.

Còmput de terminis:

Seran dies inhàbils a l'Administració General de l'Estat els establerts a l'efecte per Resolució de la Secretaria d'Estat de la Funció Pública. Actualment està en vigor la Resolució de 1 de desembre de 2022, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, segons la qual s'estableix a efectes de còmputs de terminis, el calendari de dies inhàbils en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat per l'any 2023.  

La presentació en un dia inhàbil s'entendrà realitzada a primera hora del primer dia hàbil següent.

Codi maliciós

En cas que es presentin fitxers amb codi maliciós, el fitxer es considerarà no presentat a efectes de tramitació del procediment.

©  INE 2023      Avda. Manoteras, 52 - 28050 - Madrid - Espanya Tlf: (+34) 91 583 91 00