22/06/2024 23:39

Què són les beques que concedeix l'INE:

Són ajudes que l'Institut Nacional d'Estadística concedeix a aquells postgraduats que desitgen iniciar-se en els mètodes i tècniques utilitzats en la investigació estadística.

Objecte de Les beques:

Fomentar la investigació estadística mitjançant la formació de postgraus. Els becaris participaran en les tasques d'investigació que s'establisquen en els diversos programes que l'INE desenvolupe anualment.

Durada:

La durada de la beca és de dotze mesos, iniciant-se el dia 1 de gener de cada any i acabant el dia 31 de desembre, podent ser prorrogades per períodes semestrals fins a completar un període total de 24 mesos.

Quantia:

La quantia íntegra mensual de les beques corresponent a cada any ve recollida en la Resolució per la qual es convoquen.

Requisits dels candidats:

Vénen establerts en l'ordre ECE/1050/2019, de de 14 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió per l'Institut Nacional d'Estadística de beques de postgrau en estadística. També vénen establerts en les resolucions de l'INE per les quals es convoquen beques de postgrau en Estadística que solen ser anuals.

Plazo de presentación de instancias:

Desde el 19 de octubre al 10 de noviembre, ambos inclusive.

Adjudicació:

Les beques s'adjudicaran per Resolució de la Presidència de l'INE a la vista de la proposta formulada per la Comissió de Valoració.

©  INE 2024      Avda. Manoteras, 52 - 28050 - Madrid - Espanya Tlf: (+34) 91 583 91 00