13/07/2020 10:20

Está vostede en Sede Electrónica / Trámites / Bolsas de posgrao / Saber máis

Que son as bolsas que concede o INE?

Son axudas que o Instituto Nacional de Estatística concede a aqueles posgraduados que desexen se iniciar nos métodos e técnicas empregados na investigación estatística.

Obxecto das bolsas:

Fomentar a investigación estatística mediante a formación de posgraos. Os bolseiros participarán nas tarefas de investigación que se establezan nos distintos programas que o INE desenvolve anualmente.

Duración:

A duración da bolsa é de doce meses, iniciándose o día 1 de xaneiro de cada ano e rematando o día 31 de decembro, pudendo ser prorrogadas por períodos semestrais ata completar un período total de 24 meses.

Contía:

A contía íntegra mensual das bolsas correspondente a cada ano vén recollida na Resolución pola que se convocan.

Requisitos dos candidatos:

Veñen establecidos na Orde ECE/1050/2019, do 14 de outubro, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión polo Instituto Nacional de estatística de bolsas de posgrao en estatística. Tamén veñen establecidos nas resolucións do INE polas que se convocan bolsas de posgrao en estatística que acostuman ser anuais.

Adxudicación:

As bolsas adxudicaranse por Resolución da Presidencia do INE á vista da proposta formulada pola Comisión de Valoración.