28/05/2024 21:42

Què és el Padró municipal i què és la base padronal de l'INE?

El Padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns del municipi. Totes les persones que visquin a Espanya estan obligades a inscriure's al Padró del municipi en el qual resideixin habitualment i qui visqui en diversos municipis s'haurà d'inscriure únicament en el municipi on habiti durant més temps de l'any. La formació, el manteniment, la revisió i la custòdia del Padró municipal corresponen a l'Ajuntament i les seves dades constitueixen una prova de la residència en el municipi i del domicili habitual en aquest domicili.

Per tal de dur a terme la coordinació de tots els Padrons municipals i evitar duplicitats entre ells, l'INE disposa d'una base padronal formada amb tots els Padrons municipals que s'actualitza mensualment amb les variacions que envien els Ajuntaments. Aquesta coordinació també es duu a terme amb el Padró d'Espanyols Residents a l'Estranger.

Quines dades conté el Padró?

La inscripció al Padró municipal conté les següents dades obligatòries: nom i cognoms, sexe, domicili, nacionalitat, lloc i data de naixement, DNI o document que el substitueixi en el cas dels estrangers i certificat o títol escolar o acadèmic que posseeixi.

Com consultar la base padronal de l'INE?

Qualsevol interessat que compti amb un certificat electrònic podreu consultar telemàticament les dades de la vostra inscripció a la base padronal de l'INE.

La petició es podrà realitzar mitjançant l'accés a la Consulta de dades padronals disponible a la Seu Electrònica de l'INE, acreditant la identitat amb firma electrònica reconeguda. No es facilitarà informació quan les dades del certificat electrònic d'identitat no coincideixin exactament amb els de la vostra inscripció padronal.

Qui pot consultar la base padronal de l'INE?

Qualsevol persona interessada que estigui inscrita al Padró municipal d'algun Ajuntament i disposi d'un certificat electrònic reconegut per la seu electrònica de l'INE.

Quines dades mostrarà la consulta?

El resultat de la consulta mostrarà les dades d'inscripció obligatoris, la descripció de l'última variació disponible a l'INE, així com la data d'inscripció de la versió. Aquesta informació es presenta en pantalla i es podrà imprimir.

Les dades padronals de l'INE no necessàriament han de coincidir amb les de l’Ajuntament no serveixen de base per a l'expedició de certificacions o volants d'empadronament

On s'ha de sol·licitar la inscripció o modificació de les dades padronals?

La formació, el manteniment, la revisió i la custòdia del Padró municipal correspon a l'Ajuntament i no pas a l'INE. Per això la sol·licitud d'inscripció al Padró del municipi on es resideixi habitualment o la modificació de les dades padronals, en cas que no estiguin actualitzats o siguin erronis, s'ha de sol·licitar a l'Ajuntament corresponent, tenint en compte que si heu realitzat recentment alguna d'aquestes gestions al vostre Ajuntament, la base padronal de l'INE presenta un desfasament a la seva actualització d'uns dos meses.

©  INE 2024      Avda. Manoteras, 52 - 28050 - Madrid - Espanya Tlf: (+34) 91 583 91 00