15/04/2024 01:53

Què és el Padró municipal i què és la base padronal de l'INE?

El Padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns del municipi. Tota persona que visca a Espanya està obligada a inscriure's en el Padró del municipi en què residisca habitualment i qui visca en uns quants municipis haurà d'inscriure's únicament en el que habite durant més temps a l'any. La formació, manteniment, revisió i custòdia del Padró municipal correspon a l'Ajuntament i les seues dades constitueixen prova de la residència al municipi i del domicili habitual en el mateix.

Per a dur a terme la coordinació de tots els Padrons municipals i evitar duplicitats entre aquestos, l'INE disposa d'una base padronal formada amb tots els Padrons municipals que s'actualitza mensualment amb les variacions que envien els Ajuntaments. Aquesta coordinació també es du a terme amb el Padró d'Espanyols Residents a l'Estranger.

Quines dades conté el Padró?

La inscripció en el Padró municipal conté les següents dades obligatòries: nom i cognoms, sexe, domicili, nacionalitat, lloc i data de naixement, DNI o document que el substituïsca si es tracta d'estrangers i certificat o títol escolar o acadèmic que posseïsca.

Com consultar la base padronal de l'INE?

Qualsevol interessat que tinga un certificat electrònic podrà consultar telemàticament les dades de la seua inscripció en la base padronal de l'INE.

La petició podrà ser realitzada mitjançant l'accés a la Consulta de dades patronals. disponible en la Seu Electrònica de l'INE, acreditant la identitat amb signatura electrònica reconeguda. No es facilitarà informació quan les dades del certificat electrònic d'identitat no coincidisquen exactament amb els de la seua inscripció padronal.

Qui pot consultar la base padronal de l'INE?

Qualsevol persona interessada que estiga inscrita en el Padró municipal d'algun Ajuntament i dispose d'un certificat electrònic reconegut per la seu electrònica de l'INE.

Quines dades mostrarà la consulta?

El resultat de la consulta mostrarà les dades d'inscripció obligatoris, la descripció de l'última variació disponible en l'INE, així com la data d'inscripció de la versió. Aquesta informació es presenta en pantalla i podrà ser impresa.

Les dades padronals de l'INE no tenen per què coincidir amb els de l'Ajuntament i no serveixen de base per a l'expedició de certificacions o volants d'empadronament.

On s'ha de sol·licitar la inscripció o modificació de les dades padronals?

La formació, manteniment, revisió i custòdia del Padró municipal correspon a l'Ajuntament, no a l'INE. Per això la sol·licitud d'inscripció en el Padró del municipi en què es residisca habitualment o la modificació de les dades padronals, en cas de no estar actualitzades o ser errònies, ha de sol·licitar-se a l'Ajuntament corresponent, tenint en compte que si ha realitzat recentment alguna d'aquestes gestions al seu Ajuntament, la base padronal de l'INE presenta un desfasament en la seua actualització d'uns dos mesos.

©  INE 2024      Avda. Manoteras, 52 - 28050 - Madrid - Espanya Tlf: (+34) 91 583 91 00