31/03/2023 01:04

Que é o Padrón municipal e que é a base padroal do INE?

O Padrón municipal é o rexistro administrativo onde constan os veciños do concello. Toda persoa que viva en España está obrigada a inscribirse no Padrón do concello no que resida habitualmente e quen viva en varios concellos deberá inscribirse unicamente no que habite durante máis tempo ao ano. A formación, mantemento, revisión e custodia do Padrón municipal correspóndelle ao Concello e os seus datos constitúen proba da residencia no concello e do domicilio habitual no mesmo.

Para levar a cabo a coordinación de todos os Padróns municipais, evitando duplicidades entre os mesmos, o INE dispón dunha base padroal formada con todos os Padróns municipais que se actualiza mensualmente coas variacións que envían os Concellos. Esta coordinación tamén se leva a cabo co Padrón de Españois Residentes no Estranxeiro.

Que datos contén o Padrón?

A inscrición no Padrón municipal contén os seguintes datos obrigatorios: nome e apelidos, sexo, domicilio, nacionalidade, lugar e data de nacemento, DNI ou documento que o substitúa tratándose de estranxeiros e certificado ou título escolar ou académico que posúa.

Como consultar a base padroal do INE?

Calquera interesado que conte cun certificado electrónico poderá consultar telematicamente os datos da súa inscrición na base padroal do INE.

A petición poderá ser realizada mediante o acceso á Consulta de datos padroais, dispoñible na Sede Electrónica do INE, acreditando a identidade con sinatura electrónica recoñecida. Non se facilitará información cando os datos do certificado electrónico de identidade non coincidan exactamente cos da súa inscrición padroal.

Quen pode consultar a base padroal do INE?

Calquera persoa interesada que estea inscrita no Padrón municipal dalgún Concello e dispoña dun certificado electrónico recoñecido pola sede electrónica do INE.

Que datos mostrará a consulta?

O resultado da consulta mostrará os datos de inscrición obrigatorios, a descrición da última variación dispoñible no INE, así como a data de inscrición da versión. Esta información preséntase en pantalla e poderá ser impresa.

Os datos padroais do INE non teñen por que coincidir cos do Concello e non serven de base para a expedición de certificacións ou volantes de empadroamento.

Onde se debe solicitar a inscrición ou modificación dos datos padroais?

A formación, mantemento, revisión e custodia do Padrón municipal correspóndelle ao Concello, non ao INE. Por iso a solicitude de inscrición no Padrón do concello no que se resida habitualmente ou a modificación dos datos padroais, en caso de non estar actualizados ou ser errados, débese solicitar no Concello correspondente, tendo en conta que se realizou recentemente algunha destas xestións no seu Concello, a base padroal do INE presenta un desfase na súa actualización duns dous meses.

©  INE 2023      Avda. Manoteras, 52 - 28050 - Madrid - España Tlf: (+34) 91 583 91 00