23/08/2019 00:14

Sou a Seu Electrònica / Tràmits / Consulta de dades d’inscripció al PERE / Saber més

Què és el PERE?

El padró d'espanyols residents a l'estranger (PERE) és el fitxer nacional que conté les inscripcions de les persones que, malgrat tenir nacionalitat espanyola, viuen habitualment fora d'Espanya, sigui o no sigui aquesta la seva nacionalitat. Es constitueix a partir de les dades existents als Registres de Matrícula de residents de les Oficines Consulars a l'estranger.

Per a la formació i manteniment del fitxer nacional PERE, les Oficines o Seccions Consulars remeten mensualment a l'Instituto Nacional de Estadística, a través del Ministeri d'Assumptes Exteriors, les altes, baixes i modificacions que s'hagin produït en les dades corresponents dels Registres de Matrícula. La coordinació es realitza conjuntament amb les dades corresponents als empadronaments dels espanyols residents a Espanya.

Quines dades conté el PERE?

La inscripció al Padró d'espanyols residents a l'estranger conté les dades següents: Nom i cognoms, sexe, lloc i data de naixement, número del document nacional d'identitat o passaport, certificat o títol escolar o acadèmic, domicili al país de residència i municipi d'inscripció a Espanya a efectes electorals, a més a més de la data d'inscripció.

Com consultar el PERE?

Qualsevol interessat que compti amb un certificat electrònic dels publicats a la seu electrònica de l'INE podrà consultar de forma telemàtica les dades de la seva inscripció al fitxer nacional PERE. No es facilitarà informació quan les dades d'identitat del certificat electrònic no coincideixin amb les d’inscripció al PERE.

Qui pot consultar el PERE?

Qualsevol persona interessada que estigui inscrita com a resident al Registre de Matrícula Consular corresponent a la demarcació consular en la qual resideixi individualment.

Quines dades mostrarà la consulta?

El resultat de la consulta mostrarà les dades d'inscripció corresponents a l'última variació disponible, així com la data d'inscripció al fitxer nacional PERE. Aquesta informació es presenta en pantalla i podrà ser impresa.

On s'ha de sol·licitar la inscripció o modificació de les dades?

La formació, manteniment, revisió i custòdia del Registre de Matrícula Consular correspon a les Oficines consulars i a les Seccions consulars de les Missions Diplomàtiques d'Espanya. És per això que la sol·licitud d'inscripció al Registre de Matrícula Consular corresponent a la demarcació consular en la qual residiu habitualment o la modificació de les dades d'inscripció, en cas que no estiguin actualitzades o siguin errònies, s'ha de sol·licitar a l'Oficina Consular corresponent a la vostra residència habitual, tenint en compte que si heu realitzat recentment alguna d'aquestes gestions a la vostra Oficina Consular, el fitxer nacional PERE presenta un desfasament en la seva actualització respecte al de dos mesos.