30/01/2023 02:36

Què és el PERE?

El padró d'espanyols residents a l'estranger (PERE) és el fitxer nacional que conté les inscripcions de les persones que, tot i gaudir de la nacionalitat espanyola, viuen habitualment fora d'Espanya, siga o no aquesta la seua única nacionalitat. Es constitueix a partir de les dades existents en els Registres de Matricula de residents de les Oficines Consulars a l'estranger.

Per a la formació i manteniment del fitxer nacional PERE, les Oficines o Seccions Consulars remeten mensualment a l'Institut Nacional d'Estadística, a través del Ministeri d'Assumptes Exteriors, les altes, baixes i modificacions que s'hagen produït en les dades corresponents dels Registres de Matrícula. La coordinació es realitza conjuntament amb les dades corresponents als empadronaments dels espanyols residents a Espanya.

Quines dades conté el PERE?

La inscripció en el Padró d'espanyols residents a l'estranger conté les dades següents: Nom i cognoms, sexe, lloc i data de naixement, número del document nacional d'identitat o passaport, certificat o títol escolar o acadèmic, domicili al país de residència i municipi d'inscripció a Espanya a efectes electorals, a més de la data d'inscripció en el mateix.

Com consultar el PERE?

Qualsevol interessat que puga identificar-se electrònicament mitjançant sistema Cl@ve podrà consultar telemàticament les dades de la seua inscripció al fitxer nacional PERE. No es facilitarà informació quan les dades d'identitat del sistema Cl@ve no coincidisquen amb els de la seua inscripció en el PERE.

Qui pot consultar el PERE?

Qualsevol persona interessada que estiga inscrita com a resident en el Registre de Matrícula Consular corresponent a la demarcació consular en què residisca habitualment.

Quines dades mostrarà la consulta?

El resultat de la consulta mostrarà les dades d'inscripció corresponents a l'última variació disponible, així com la data d'inscripció al fitxer nacional PERE. Aquesta informació es presenta en pantalla i podrà ser impresa.

On s'ha de sol·licitar la inscripció o modificació de les dades?

La formació, manteniment, revisió i custòdia del Registre de Matrícula Consular correspon a les Oficines consulars i, si és el cas, a les Seccions consulars de les Missions Diplomàtiques d'Espanya. Per això la sol·licitud d'inscripció en el Registre de Matrícula Consular corresponent a la demarcació consular en què residisca habitualment o la modificació de les dades d'inscripció, en cas de no estar actualitzades o ser errònies, ha de sol·licitar-se a l'Oficina Consular corresponent a la seua residència habitual, tenint en compte que si ha realitzat recentment alguna d'aquestes gestions a la seua Oficina Consular, el fitxer nacional PERE presenta un desfasament en la seua actualització respecte a aquell de dos mesos.

©  INE 2023      Avda. Manoteras, 52 - 28050 - Madrid - Espanya Tlf: (+34) 91 583 91 00