23/10/2019 03:16

Está vostede en Sede Electrónica / Trámites / Consulta de datos de inscrición no PERE / Saber máis

Que é o PERE?

O padrón de españois residentes no estranxeiro (PERE) é o ficheiro nacional que contén as inscricións das persoas que gozando da nacionalidade española viven habitualmente fóra de España, sexa ou non esta a súa única nacionalidade. Constitúese a partir dos datos existentes nos Rexistros de Matrícula de residentes das Oficinas Consulares no estranxeiro.

Para a formación e mantemento do ficheiro nacional PERE, as Oficinas ou Seccións Consulares remítenlle mensualmente ao Instituto Nacional de Estatística, a través do Ministerio de Asuntos Exteriores, as altas, baixas e modificacións que se producisen nos datos correspondentes dos Rexistros de Matrícula. A coordinación realízase conxuntamente cos datos correspondentes aos empadroamentos dos españois residentes en España.

Que datos contén o PERE?

A inscrición no Padrón de españois residentes no estranxeiro contén os seguintes datos: Nome e apelidos, sexo, lugar e data de nacemento, número do documento nacional de identidade ou pasaporte, certificado ou título escolar ou académico, domicilio no país de residencia e concello de inscrición en España a efectos electorais, ademais da data de inscrición no mesmo.

Como consultar o PERE?

Calquera interesado que conte cun certificado electrónico dos publicados na sede electrónica do INE poderá consultar telematicamente os datos da súa inscrición no ficheiro nacional PERE. Non se facilitará información cando os datos de identidade do certificado electrónico non coincidan cos da súa inscrición no PERE.

Quen pode consultar o PERE?

Calquera persoa interesada que estea inscrita como residente no Rexistro de Matrícula Consular correspondente á demarcación consular na que resida habitualmente.

Que datos amosará a consulta?

O resultado da consulta amosará os datos de inscrición correspondentes á última variación dispoñible, así como a data de inscrición no ficheiro nacional PERE. Esta información preséntase en pantalla e poderá ser impresa.

Onde se debe solicitar a inscrición ou modificación dos datos?

A formación, mantemento, revisión e custodia do Rexistro de Matrícula Consular corresponde ás Oficinas consulares e, no seu caso, ás Seccións consulares das Misións Diplomáticas de España. Por iso a solicitude de inscrición no Rexistro de Matrícula Consular correspondente á demarcación consular na que resida habitualmente ou a modificación dos datos de inscrición, no caso de non estar actualizados ou ser errados, débese solicitar na Oficina Consular correspondente á súa residencia habitual, tendo en conta que se realizou recentemente algunha destas xestións na súa Oficina Consular, o ficheiro nacional PERE presenta un desfase na súa actualización respecto a aquel de dous meses.