20/05/2019 09:31

Sou a Seu Electrònica / Tràmits / Concessió de subvencions

Fitxa del procediment

Nom: Concessió de subvencions per a l’enviament de dades estadístiques mitjançant fitxers XML a l’Institut Nacional d’Estadística, de les enquestes d'ocupació en establiments turístics.

Descripció: L’objecte és fomentar l’ús de fitxers XML per part dels establiments turístics obligats a donar informació a l’INE a les estadístiques: 30235 Enquesta d’ocupació hotelera i 30236 Enquesta d’ocupació en apartaments turístics.

Òrgan responsable: L’ordenació i la instrucció del procediment per a atorgar la subvenció correspon a la secretaria general de l’Institut Nacional d’Estadística.

Matèria: Estadística.

Forma de presentació de les sol•licituds: Les sol·licituds, degudament emplenades, es presentaran al Registre General de l’Institut Nacional d’Estadística (C/ Estébanez Calderón, nº 2, planta baja, 28020 Madrid) o en qualsevol de les formes establertes en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. De conformitat amb allò previst a l’article 14.2 de l’esmentada Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, les persones jurídiques estaran obligades a relacionar-se amb l’INE a través de mitjans electrònics. Així mateix, les persones físiques podran triar el mitjà pel qual desitgen relacionar-se. En tots dos casos, les persones que utilitzin durant el procediment aquests mitjans electrònics, en cas de resultar adjudicatàries de la subvenció, hauran d’aportar, en format original o fotocòpia compulsada, la documentació remesa a través d’aquells mitjans en el cas que no fos possible per a l’INE obtenir la confrontació de les còpies aportades. Sense aquest requisit, no podrà formalitzar-se la subvenció.

Termini de presentació de sol•licituds: de 6 de juny de 2018 a 2 d'octubre de 2018, tots dos inclosos.

Termini màxim per a resoldre i notificar: Dos mesos des del dia següent a la finalització del termini de presentació de sol•licituds.

Efectes de falta de notificació de resolució en termini: Desestimació.

Mitjans d'autenticació: Certificats electrònics publicats a la seu electrònica de l’INE.

Adreça d'accés al procediment: https://sede.ine.gob.es/subvenciones_ca

Codi SIA: 288096

Aquí podeu realitzar les actuacions següents (amb certificat electrònic)

Enllaços d'interès