25/04/2019 20:04

Sou a Seu Electrònica / Tràmits / Concessió de subvencions / Saber més

Què és el procediment de subvencions per a l’enviament de dades estadístiques mitjançant fitxers XML a l’Institut Nacional d’Estadística?

El procediment que subvenciona la millora en l’obtenció de dades en fitxers XML per l’INE corresponents a les operacions estadístiques 30235 Enquesta d’ocupació hotelera i 30236 Enquesta d’ocupació en apartaments turístics, mitjançant el finançament del cost que per l’informant pogués suposar la millora del sistema de gestió de clients, que permeti la generació dels fitxers esmentats.

Aquest pla de subvencions s’emmarca dins dels objectius estratègics de l’INE d’aconseguir graus d’eficiència majors i de reduir la càrrega que suporten els informants.

Qui pot sol•licitar la subvenció?

Poden obtenir la subvenció a què es refereix aquesta Resolució, les persones físiques, jurídiques i comunitats de béns que, a més de reunir els requisits exigits en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estiguin incloses en la mostra de la operacions estadístiques objecte de la subvenció i es comprometin a enviar a l'INE la informació requerida, en format XML, segons el format establert a l'adreça següent: https://arce.ine.es/ARCE/jsp/encuestaXml.jsp , mitjançant l'enviament correcte de les dades XML, com a mínim, un cop amb anterioritat a la finalització del termini de resolució del procediment.

Quines són les fases del procediment?

1. Instrucció: La instrucció del procediment correspon a la secretaria general de l’INE, que realitzarà totes les actuacions que consideri necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals hagi de formular-se la proposta de resolució.

2. Proposta de concessió de la subvenció: La proposta de concessió de la subvenció serà formulada per un òrgan col•legiat, presidit pel titular de la direcció general de l’INE a la qual estigui adscrita la subdirecció general del responsable de les enquestes de turisme, a través de la secretaria general de l’INE. Formaran part d’aquest òrgan col•legiat els dos directors generals de l’INE, el subdirector general de la subdirecció responsable de les enquestes de turisme i el subdirector general responsable de la recollida de dades o les persones en qui deleguin. Així mateix, formarà part d’aquest òrgan col•legiat, actuant com a secretària del mateix, amb veu i vot, la secretària general de l’INE.

3. Resolució: La resolució correspon al president de l’INE.

La resolució serà motivada, es notificarà a cada un dels beneficiaris i es publicarà al web de l’INE amb expressió de la convocatòria, el programa de crèdit pressupostari, la identitat dels beneficiaris i la quantia de la subvenció.

La resolució no exhaureix la via administrativa i l’interessat pot interposar recurs d’alçada davant el ministre d’Economia i Competitivitat, en el termini d’un mes des de la notificació.

Quins tràmits poden efectuar-se a través de la Seu Electrònica?

Permet realitzar qualsevol dels tràmits següents:

1. Presentar sol•licitud de subvenció (annexos 1 i 2).

2. Consultar els documents integrants dels expedients de la subvenció.

3. Presentar al•legacions i recursos en les diverses fases del procediment.

Publicitat

Les subvencions que es concedeixin es faran públiques a través del web de l’INE amb expressió de la convocatòria, la finalitat de la subvenció, el programa de crèdit pressupostari, la identitat dels beneficiaris i la quantia de la subvenció.

Import de la subvenció

L’import de la subvenció individual es fixa en 200 euros per establiment turístic, amb un límit màxim de 3.000 euros per perceptor.

Termini i forma de justificació per part del beneficiari del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció

La justificació s’entendrà realitzada quan el beneficiari hagi enviat les dades estadístiques a través de fitxers XML segons el format establert, almenys durant 6 mesos consecutius.

Les despeses es justificaran amb factures i altres documents de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil o amb eficàcia administrativa, en original o còpia compulsada.

Codi maliciós

En el cas que es presentin fitxers amb codi maliciós, el fitxer es considerarà com no presentat a efectes de tramitació del procediment.