20/03/2019 02:07

Está vostede en Sede Electrónica / Trámites / Concesión de subvencións

Ficha do procedemento

Nome: Concesión de subvencións para o envío de datos estatísticos mediante ficheiros XML ao Instituto Nacional de Estatística, das enquisas de ocupación en establecementos turísticos.

Descrición: O obxecto é fomentar o uso de ficheiros XML por parte dos establecementos turísticos obrigados a dar información ao INE nas estatísticas: 30235 Enquisa de Ocupación Hoteleira e 30236 Enquisa de Ocupación en Apartamentos Turísticos.

Órgano responsable: A ordenación e instrución do procedemento para outorgar a subvención corresponde á Secretaría Xeral do Instituto Nacional de Estatística.

Materia: Estatística.

Forma de presentación das solicitudes: As solicitudes, debidamente cumprimentadas, presentaranse no Rexistro Xeral do Instituto Nacional de Estatística (C/ Estébanez Calderón, nº 2, planta baixa, 28020 Madrid) ou en calquera das formas establecidas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. De conformidade co previsto no artigo 14.2 da citada Lei 39/2015, do 1 de outubro, as persoas xurídicas estarán obrigadas a relacionarse co INE a través de medios electrónicos. Así mesmo, as persoas físicas poderán elixir o medio polo que desexan relacionarse. En ambos os casos, as persoas que utilicen durante o procedemento tales medios electrónicos, en caso de resultar adxudicatarias da subvención, deberán achegar, en formato orixinal ou fotocopia compulsada, a documentación remitida a través daqueles no caso de que non fose posible para o INE obter o cotexo das copias achegadas. Sen este requisito, non poderá formalizarse a subvención.

Prazo de presentación de solicitudes: do 6 de xuno de 2018 ao 2 de outubro de 2018, ambos os dous inclusive.

Prazo máximo para resolver e notificar: Dous meses dende o día seguinte á finalización do prazo de presentación de solicitudes.

Efectos de falta de notificación de resolución en prazo: Desestimación.

Medios de autenticación: Certificados electrónicos publicados na Sede Electrónica do INE.

Enderezo de acceso ao procedemento: https://sede.ine.gob.es/subvenciones_ga

Código SIA: 288096

Aquí pode realizar as seguintes actuacións (con certificado electrónico)

Ligazóns de interese