15/07/2024 04:14

Què és el PERE?

El padró d'espanyols residents a l'estranger (PERE) és el fitxer nacional que conté les inscripcions de les persones que, malgrat tenir nacionalitat espanyola, viuen habitualment fora d'Espanya, sigui o no sigui aquesta la seva nacionalitat. Es constitueix a partir de les dades existents als Registres de Matrícula de residents de les Oficines Consulars a l'estranger.

Per a la formació i manteniment del fitxer nacional PERE, les Oficines o Seccions Consulars remeten mensualment a l'Instituto Nacional de Estadística, a través del Ministeri d'Assumptes Exteriors, les altes, baixes i modificacions que s'hagin produït en les dades corresponents dels Registres de Matrícula. La coordinació es realitza conjuntament amb les dades corresponents als empadronaments dels espanyols residents a Espanya.

Quines dades conté el PERE?

La inscripció al Padró d'espanyols residents a l'estranger conté les dades següents: Nom i cognoms, sexe, lloc i data de naixement, número del document nacional d'identitat o passaport, certificat o títol escolar o acadèmic, domicili al país de residència i municipi d'inscripció a Espanya a efectes electorals, a més a més de la data d'inscripció.

Com consultar el PERE?

Qualsevol interessat que pugui identificar-se electrònicament mitjançant sistema ClAVE podrà consultar de forma telemàtica les dades de la seva inscripció al fitxer nacional PERE. No es facilitarà informació quan les dades d'identitat de sistema Cl@ve no coincideixin amb les d’inscripció al PERE.

Qui pot consultar el PERE?

Qualsevol persona interessada que estigui inscrita com a resident al Registre de Matrícula Consular corresponent a la demarcació consular en la qual resideixi individualment.

Quines dades mostrarà la consulta?

El resultat de la consulta mostrarà les dades d'inscripció corresponents a l'última variació disponible, així com la data d'inscripció al fitxer nacional PERE. Aquesta informació es presenta en pantalla i podrà ser impresa.

On s'ha de sol·licitar la inscripció o modificació de les dades?

La formació, manteniment, revisió i custòdia del Registre de Matrícula Consular correspon a les Oficines consulars i a les Seccions consulars de les Missions Diplomàtiques d'Espanya. És per això que la sol·licitud d'inscripció al Registre de Matrícula Consular corresponent a la demarcació consular en la qual residiu habitualment o la modificació de les dades d'inscripció, en cas que no estiguin actualitzades o siguin errònies, s'ha de sol·licitar a l'Oficina Consular corresponent a la vostra residència habitual, tenint en compte que si heu realitzat recentment alguna d'aquestes gestions a la vostra Oficina Consular, el fitxer nacional PERE presenta un desfasament en la seva actualització respecte al de dos mesos.

©  INE 2024      Avda. Manoteras, 52 - 28050 - Madrid - Espanya Tlf: (+34) 91 583 91 00