26/03/2023 04:57

Què és el PERE?

El padró d'espanyols residents a l'estranger (PERE) és el fitxer nacional que conté les inscripcions de les persones que, malgrat tenir nacionalitat espanyola, viuen habitualment fora d'Espanya, sigui o no sigui aquesta la seva nacionalitat. Es constitueix a partir de les dades existents als Registres de Matrícula de residents de les Oficines Consulars a l'estranger.

Per a la formació i manteniment del fitxer nacional PERE, les Oficines o Seccions Consulars remeten mensualment a l'Instituto Nacional de Estadística, a través del Ministeri d'Assumptes Exteriors, les altes, baixes i modificacions que s'hagin produït en les dades corresponents dels Registres de Matrícula. La coordinació es realitza conjuntament amb les dades corresponents als empadronaments dels espanyols residents a Espanya.

Quines dades conté el PERE?

La inscripció al Padró d'espanyols residents a l'estranger conté les dades següents: Nom i cognoms, sexe, lloc i data de naixement, número del document nacional d'identitat o passaport, certificat o títol escolar o acadèmic, domicili al país de residència i municipi d'inscripció a Espanya a efectes electorals, a més a més de la data d'inscripció.

Com sol·licitar un certificat d’inscripció en el fitxer central del PERE?

Qualsevol interessat podrà descarregar l’imprès de sol·licitud de certificat d’inscripció en el fitxer nacional PERE. Una vegada emplenat i imprès l’ha d’enviar a la Delegació Provincial de la província d’inscripció a efectes electorals tal com s’indica en l’imprès.

Amb la sol·licitud s’haurà d’adjuntar una còpia d’un dels documents següents, per tal d’acreditar la identitat del sol·licitant: DNI, passaport, certificat de nacionalitat espanyola o d’inscripció en el Registre de Matrícula Consular corresponent a la seva residència.

Per als menors d’edat o majors d’edat incapacitats, la sol·licitud ha de ser realitzada pel pare, mare o tutor i adjuntar-hi una còpia del document d’identitat o passaport expedit per les autoritats del país de la seva nacionalitat, o per als espanyols, com alternativa, certificat de nacionalitat espanyola o d’inscripció en el Registre de Matrícula Consular corresponent a la seva residència i a més copia d’un dels següents documents acreditatius de la filiació o tutela: llibre de família, certificat de naixement, resolució judicial de reconeixement de custòdia i, en el cas dels majors d’edat incapacitats, resolució judicial d’incapacitat.

On s'ha de sol·licitar la inscripció o modificació de les dades?

La formació, manteniment, revisió i custòdia del Registre de Matrícula Consular correspon a les Oficines consulars i a les Seccions consulars de les Missions Diplomàtiques d'Espanya. És per això que la sol·licitud d'inscripció al Registre de Matrícula Consular corresponent a la demarcació consular en la qual residiu habitualment o la modificació de les dades d'inscripció, en cas que no estiguin actualitzades o siguin errònies, s'ha de sol·licitar a l'Oficina Consular corresponent a la vostra residència habitual, tenint en compte que si heu realitzat recentment alguna d'aquestes gestions a la vostra Oficina Consular, el fitxer nacional PERE presenta un desfasament en la seva actualització respecte al de dos mesos.

©  INE 2023      Avda. Manoteras, 52 - 28050 - Madrid - Espanya Tlf: (+34) 91 583 91 00