30/01/2023 03:36

Què és el PERE?

El padró d'espanyols residents a l'estranger (PERE) és el fitxer nacional que conté les inscripcions de les persones que, tot i gaudir de la nacionalitat espanyola, viuen habitualment fora d'Espanya, siga o no aquesta la seua única nacionalitat. Es constitueix a partir de les dades existents en els Registres de Matricula de residents de les Oficines Consulars a l'estranger.

Per a la formació i manteniment del fitxer nacional PERE, les Oficines o Seccions Consulars remeten mensualment a l'Institut Nacional d'Estadística, a través del Ministeri d'Assumptes Exteriors, les altes, baixes i modificacions que s'hagen produït en les dades corresponents dels Registres de Matrícula. La coordinació es realitza conjuntament amb les dades corresponents als empadronaments dels espanyols residents a Espanya.

Quines dades conté el PERE?

La inscripció en el Padró d'espanyols residents a l'estranger conté les dades següents: Nom i cognoms, sexe, lloc i data de naixement, número del document nacional d'identitat o passaport, certificat o títol escolar o acadèmic, domicili al país de residència i municipi d'inscripció a Espanya a efectes electorals, a més de la data d'inscripció en el mateix.

Com sol·licitar un certificat d'inscripció en el fitxer central del PERE?

Qualsevol persona interessada podrà descarregar l'imprés de sol·licitud del certificat d'inscripció en el fitxer central del PERE. Una vegada emplenat i imprés, l'hauran d'enviar a la Delegació Provincial de la província d'inscripció a efectes electorals tal com s'indica en l'imprés.

Junt a la sol·licitud, hauran d'adjuntar-hi una còpia d'un dels documents següents per tal d'acreditar la identitat del sol·licitant: DNI, passaport, certificat de nacionalitat espanyola o d'inscripció en el Registre de matrícula consular corresponent a la seua residència.

Per als menors d'edat o majors d'edat incapacitats, seran el pare, la mare o el tutor els qui realitzaran la sol·licitud, a la qual adjuntaran una còpia del document d'identitat o del passaport expedit per les autoritats del país de la seua nacionalitat o, per als espanyols, com a alternativa, certificat de nacionalitat espanyola o d'inscripció en el Registre de matrícula consular corresponent a la seua residència i, a més, còpia d'un dels documents acreditatius de la filiació o tutela següents: llibre de família, certificat de naixement, resolució judicial de reconeixement de custòdia i, en el cas dels majors d'edat incapacitats, resolució judicial d'incapacitat.

On s'ha de sol·licitar la inscripció o modificació de les dades?

La formació, manteniment, revisió i custòdia del Registre de Matrícula Consular correspon a les Oficines consulars i, si és el cas, a les Seccions consulars de les Missions Diplomàtiques d'Espanya. Per això la sol·licitud d'inscripció en el Registre de Matrícula Consular corresponent a la demarcació consular en què residisca habitualment o la modificació de les dades d'inscripció, en cas de no estar actualitzades o ser errònies, ha de sol·licitar-se a l'Oficina Consular corresponent a la seua residència habitual, tenint en compte que si ha realitzat recentment alguna d'aquestes gestions a la seua Oficina Consular, el fitxer nacional PERE presenta un desfasament en la seua actualització respecte a aquell de dos mesos.

©  INE 2023      Avda. Manoteras, 52 - 28050 - Madrid - Espanya Tlf: (+34) 91 583 91 00