26/03/2023 04:24

Impugnació del Cens Electoral fora d’un període electoral

La Llei Orgànica 2/2011, de 28 de gener, ha previst en la nova redacció de l’article 38.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG) que «els representants de les candidatures o representants dels partits, federacions i coalicions podran impugnar el cens de les circumscripcions que haguessin registrat un increment de residents significatiu i no justificat que hagi donat lloc a la comunicació a la qual es refereix l’article 30.c), dins del termini de cinc dies següents al moment en què tinguessin coneixement d’aquesta comunicació.

D’altra banda, l’article 30.c) de la LOREG estableix que l’Oficina del Cens Electoral controla i revisa d’ofici les altes i baixes tramitades pels òrgans competents i elabora un fitxer nacional d’electors, comunicant a la Junta Electoral Central els resultats dels informes, inspeccions i, si escau, expedients que pogués haver incoat, referits a modificacions en el cens de les circumscripcions que hagin determinat una alteració del nombre de residents significativa i no justificada.

Finalment, l’esmentada Llei Orgànica 2/2011, en la nova redacció donada a l’article 39.4 de la LOREG ha reconegut la facultat d’impugnació als representants de les candidatures de les circumscripcions que en els sis mesos anteriors hagin registrat un increment de residents significatiu i no justificat que hagi donat lloc a la comunicació a la qual es refereix l’article 30.c) de la LOREG.

Fora dels períodes electorals, l’Oficina del Cens Electoral haurà de publicar a la pàgina web de l’esmentada Oficina, en un apartat específic dedicat a aquest objecte, la relació de municipis o entitats locals menors que haguessin registrat un increment de residents significatiu i no justificat que hagi donat lloc a la comunicació a la Junta Electoral Central a la qual es refereix l’article 30.c) de la LOREG.

A l’efecte del còmput del termini de cinc dies que disposen els representants de les candidatures o formacions polítiques per impugnar el cens d’una entitat local, l’Oficina del Cens Electoral haurà de procedir a publicar en els cinc primers dies de cada mes la relació de municipis o entitats locals menors que incorrin en aquest supòsit amb la referència temporal que correspongui, de manera que el còmput del termini per a la presentació de reclamacions no podrà iniciar-se abans del sisè dia de cada mes.

Les reclamacions es presentaran directament a les Delegacions Provincials de l’Oficina del Cens Electoral corresponent.

La Delegació Provincial competent resoldrà les reclamacions presentades en un termini de cinc dies i, si escau, a la vista dels fets constatats en el transcurs de les seves actuacions, ordenarà les rectificacions pertinents, conforme al que es disposa a l’apartat 2 de l’article 38 de la LOREG, informant al reclamant.

Els recursos contra les resolucions en aquesta matèria de les Delegacions de l’Oficina del Cens Electoral s’interposaran davant el Jutge del Contenciós-Administratiu, i, de conformitat amb el que es disposa en l’article 38.4 de la LOREG, es tramitaran pel procediment preferent i sumari previst en el número 2 de l’article 53 de la Constitució.

©  INE 2023      Avda. Manoteras, 52 - 28050 - Madrid - Espanya Tlf: (+34) 91 583 91 00