30/01/2023 03:02

Impugnació del Cens Electoral fora d'un període electoral

La Llei Orgànica 2/2011, de 28 de gener, ha previst en la nova redacció de l'article 38.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG) que «els representants de les candidatures o representants dels partits, federacions i coalicions podran impugnar el cens de les circumscripcions que hagueren registrat un increment de residents significatiu i no justificat que haja donat lloc a la comunicació a què es refereix l'article 30.c), dins del termini de cinc dies següents al moment en què foren sabedors de l'esmentada comunicació.

Per altra part, l'article 30.c) de la LOREG estableix que l'Oficina del Cens Electoral «controla i revisa d'ofici les altes i les baixes tramitades pels òrgans competents i elabora un fitxer nacional d'electors, i comunica a la Junta Electoral Central els resultats dels informes, inspeccions i, si és el cas, expedients que poguera haver incoat referits a modificacions en el cens de les circumscripcions que hagen determinat una alteració del nombre de residents significativa i no justificada.

Finalment, l'esmentada Llei Orgànica 2/2011, en la nova redacció donada a l'article 39.4 de la LOREG ha reconegut la facultat d'impugnació als representants de les candidatures de les circumscripcions que en els sis mesos anteriors hagen registrat un increment de residents significatiu i no justificat que haja donat lloc a la comunicació a què es refereix l'article 30.c) de la LOREG.

Fora dels períodes electorals, l'Oficina del Cens Electoral haurà de publicar en la pàgina web de l'esmentada Oficina, en un apartat específic dedicat a este objecte, la relació de municipis o d'entitats locals menors que hagueren registrat un increment de residents significatiu i no justificat que haja donat lloc a la comunicació a la Junta Electoral Central a què es refereix l'article 30.c) de la LOREG.

A efectes del còmput del termini de cinc dies del qual disposen els representants de les candidatures o formacions polítiques per a impugnar el cens d'una entitat local, l'Oficina del Cens Electoral haurà de procedir a publicar en els cinc primers dies de cada mes la relació de municipis o entitats locals menors que incorren en este supòsit amb la referència temporal que corresponga, per la qual cosa el còmput del termini per a la presentació de reclamacions no es podrà iniciar abans del sisè dia de cada mes.

Les reclamacions es presentaran directament en les Delegacions Provincials de l'Oficina del Cens Electoral corresponent.

La Delegació Provincial competent resoldrà les reclamacions presentades en un termini de cinc dies i, en el seu cas, a la vista dels fets constatats en el transcurs de les seues actuacions, ordenarà les rectificacions pertinents, conforme a allò disposat en l'apartat 2 de l'article 38 de la LOREG, informant al reclamant.

Els recursos contra les resolucions en esta matèria de les Delegacions de l'Oficina del Cens Electoral s'interposaran davant del Jutge del Contenciós-Administratiu, i, de conformitat amb allò disposat en l'article 38.4 de la LOREG, es tramitaran pel procediment preferent i sumari previst en el número 2 de l'article 53 de la Constitució.

©  INE 2023      Avda. Manoteras, 52 - 28050 - Madrid - Espanya Tlf: (+34) 91 583 91 00