02/03/2024 20:15

Impugnación do Censo Electoral fose dun período electoral

A Lei Orgánica 2/2011, do 28 de xaneiro, previu na nova redacción do artigo 38.2 da Lei Orgánica 5/1985, do 19 de xuño, do Réxime Electoral Xeral (LOREG) que «os representantes das candidaturas ou representantes dos partidos, federacións e coalicións poderán impugnar o censo das circunscricións que houberen rexistrado un incremento de residentes significativo e non xustificado que dese lugar á comunicación a que se refire o artigo 30.c), dentro do prazo de cinco días seguintes ao momento en que tiveren coñecemento da referida comunicación.»

Por outra banda, o artigo 30.c) da LOREG establece que a Oficina do Censo Electoral «controla e revisa de oficio as altas e as baixas tramitadas polos órganos competentes e elabora un ficheiro nacional de electores, comunicando á xunta Electoral Central os resultados dos informes, inspeccións e, no seu caso, expedientes que puidese haber incoado referidos a modificacións no censo das circunscricións que determinasen unha alteración do número de residentes significativa e non xustificada.»

Finalmente, a referida Lei Orgánica 2/2011, na nova redacción dada ao artigo 39.4 da LOREG recoñeceu a facultade de impugnación aos representantes das candidaturas das circunscricións que nos seis meses anteriores rexistrasen un incremento de residentes significativo e non xustificado que dese lugar á comunicación a que se refire o artigo 30.c) da LOREG

Fóra dos períodos electoras, a Oficina do Censo Electoral deberá publicar na páxina web da referida Oficina, nun apartado específico dedicado a este obxecto, a relación de municipios ou entidades locais menores que houberen rexistrado un incremento de residentes significativo e non xustificado que dese lugar á comunicación á Xunta Electoral Central a que se refire o artigo 30.c) da LOREG.

A efectos do cómputo do prazo de cinco días de que dispoñen os representantes das candidaturas ou formacións políticas para impugnar o censo dunha entidade local, a Oficina do Censo Electoral deberá proceder a publicar nos cinco primeiros días de cada mes a relación de municipios ou entidades locais menores que incorran no devandito suposto coa referencia temporal que corresponda, polo que o cómputo do prazo para a presentación de reclamacións non poderá iniciarse antes do sexto día de cada mes.

As reclamacións presentaranse directamente nas Delegacións Provinciais da Oficina do Censo Electoral correspondente.

A Delegación Provincial competente resolverá as reclamacións presentadas nun prazo de cinco días e, no seu caso, á vista dos feitos constatados no transcurso das súas actuacións, ordenará as rectificacións pertinentes, conforme ao disposto no apartado 2 do artigo 38 da LOREG, informando ao reclamante.

Os recursos contra as resolucións nesta materia das Delegacións da Oficina do Censo Electoral interpoñeranse ante o Xuíz do Contencioso-Administrativo, e, de conformidade co disposto no artigo 38.4 da LOREG, tramitaranse polo procedemento preferente e sumario previsto no número 2 do artigo 53 da Constitución.

©  INE 2024      Avda. Manoteras, 52 - 28050 - Madrid - España Tlf: (+34) 91 583 91 00