31/05/2020 16:16

Sou a Seu Electrònica / Tràmits / Impugnació del Cens Electoral en un període electoral / Saber més

Impugnació del Cens Electoral en un període electoral

La Llei Orgànica 2/2011, de 28 de gener, ha previst en la nova redacció de l’article 38.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG) que «els representants de les candidatures o representants dels partits, federacions i coalicions podran impugnar el cens de les circumscripcions que haguessin registrat un increment de residents significatiu i no justificat que hagi donat lloc a la comunicació a la qual es refereix l’article 30.c), dins del termini de cinc dies següents al moment en què tinguessin coneixement d’aquesta comunicació.

D’altra banda, l’article 30.c) de la LOREG estableix que l’Oficina del Cens Electoral controla i revisa d’ofici les altes i baixes tramitades pels òrgans competents i elabora un fitxer nacional d’electors, comunicant a la Junta Electoral Central els resultats dels informes, inspeccions i, si escau, expedients que pogués haver incoat, referits a modificacions en el cens de les circumscripcions que hagin determinat una alteració del nombre de residents significativa i no justificada.

Finalment, l’esmentada Llei Orgànica 2/2011, en la nova redacció donada a l’article 39.4 de la LOREG ha reconegut la facultat d’impugnació als representants de les candidatures de les circumscripcions que en els sis mesos anteriors hagin registrat un increment de residents significatiu i no justificat que hagi donat lloc a la comunicació a la qual es refereix l’article 30.c) de la LOREG.

Una vegada convocat un procés electoral, en el termini de sis dies des de la data de la publicació de la convocatòria, l’Oficina del Cens Electoral haurà de publicar en el corresponent Butlletí Oficial de la Província la relació de municipis o entitats locals menors que en els sis mesos anteriors a aquesta convocatòria hagin registrat un increment de residents significatiu i no justificat que hagi donat lloc a la comunicació a la Junta Electoral Central prevista en l’article 30.c) de la LOREG.

La relació completa d’aquests municipis haurà d’incloure’s també, dins del mateix termini, a la pàgina web de l’Oficina del Cens Electoral, en un apartat específic dedicat a aquest objecte.

En l’esmentada relació hauran d'incloure’s aquelles entitats locals que en els últims sis mesos no hagin respost als requeriments d’aclariment de l’Oficina del Cens Electoral així com aquelles en què aquesta resposta sigui insatisfactòria, havent de motivar, en aquest cas, succintament les causes d’aquesta insatisfacció. En la relació no s’inclouran els municipis en els quals, havent donat lloc en el seu moment a la comunicació a la Junta Electoral Central prevista en el referit article 30.c), hagin desaparegut les causes que la van provocar.

La Junta Electoral Central, a proposta de l’Oficina del Cens Electoral, aprovarà els criteris estadístics utilitzats per determinar el caràcter significatiu de l’increment de residents en una entitat local, que es publicaran a la pàgina web de l’Oficina del Cens Electoral. A l’annex s’acompanyen els criteris utilitzats en els últims sis mesos.

Els representants de les candidatures podran impugnar davant l’Oficina del Cens Electoral el cens de les entitats locals incloses en la relació indicada en el punt anterior, mitjançant reclamació administrativa, durant el termini de vuit dies, comptat a partir del sisè dia posterior a la convocatòria de les eleccions, segons estableix l’apartat 4 de l’article 39 de la LOREG.

Les reclamacions es presentaran directament a les Delegacions Provincials de l’Oficina del Cens Electoral corresponent.

La Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral competent resoldrà les reclamacions presentades en un termini de tres dies i, si escau, a la vista dels fets constatats en el transcurs de les seves actuacions, ordenarà les rectificacions pertinents, conforme al que es disposa a l’apartat 6 de l’article 39 de la LOREG, informant al reclamant.

De conformitat amb el que es disposa a l’article 40.1 de la LOREG, contra les resolucions de l’Oficina del Cens Electoral pot interposar-se recurs davant del Jutge del Contenciós-Administratiu en un termini de cinc dies a partir de la seva notificació.