31/05/2020 14:13

Sou a Seu Electrònica / Tràmits / Emplenament de la sol·licitud de vot per correu dels electors residents a Espanya / Saber més

Qui el pot sol·licitar?

D´acord amb l´article 72 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, els electors que prevegin que a la data de la votació no es trobaran en la localitat on els correspongui votar, o que no puguin personar-se, poden emetre el seu vot per correu, prèvia sol·licitud a la Delegació Provincial de l´Oficina del Cens Electoral.

L´elector sol·licitarà de la corresponent Delegació un certificat d´inscripció en el Cens. Aquesta sol·licitud es formularà davant de qualsevol oficina del Servei de Correus.

El procediment actual permet la formalització via web de l´imprès de sol·licitud, per a la seva impressió per duplicat i posterior presentació a l´Oficina de Correus.

Qui pot utilitzar l´aplicació de sol·licitud de certificat per al de vot per correu web?

Aquesta aplicació pot ser utilitzada per:

No pot ser utilitzada pels electors residents a Espanya que es trobin temporalment a l´estranger, ni pels electors residents a l´estranger que ho sol·licitin des del seu país de procedència.

Instruccions per a l´emplenament i impressió

Segueixi les instruccions contingudes a cada pantalla i a l´últim pas imprimeixi les dues còpies que es generen: una per a la Delegació provincial de l´Oficina del Cens Electoral i l´altre per a l´interessat.

Presentació dels impressos de sol·licitud de vot

Els dos impressos de la sol·licitud de vot per correu hauran de ser presentats personalment per l´interessat a qualsevol oficina de Correus d´Espanya, on després de comprovar la seva identitat, seran datats i segellats. L´exemplar dirigit a la Delegació Provincial de l´Oficina del Cens Electoral de la seva província haurà de ser introduït en el sobre de remissió, en el qual s´haurà d´adherir l´etiqueta que generi Correus amb la informació del destinatari i del remitent.
En cas de malaltia o incapacitat (acreditada per mitjà de certificació mèdica oficial) la sol·licitud pot ser signada i presentada en nom de l´elector per persona autoritzada notarialment o consularment. L´elector té dret a què aquests dos documents, certificació mèdica i poder notarial, siguin gratuïts per a l´elector i hauran de ser inclosos en el sobre de remissió.
No serà vàlid l´enviament per correu ordinari.

Termini per sol·licitar el vot per correu

Es pot sol·licitar a partir de la data de la convocatòria i fins al desè dia anterior al de la votació.