24/09/2023 16:53

Què és el padró municipal i què és la base padronal de l'INE?

El padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns del municipi. Tota persona que viu a Espanya està obligada a inscriure's en el padró del municipi en què resideix habitualment i qui viu en diversos municipis haurà d'inscriure's únicament en aquell en el qual habita durant més temps a l'any. La formació, manteniment, revisió i custòdia del padró municipal correspon a l'Ajuntament i les seues dades constitueixen prova de la residència en el municipi i del domicili habitual en aquest.

Per a dur a terme la coordinació de tots els padrons municipals, evitant duplicitats entre aquests, l'INE disposa d'una base padronal formada amb tots els padrons municipals que s'actualitza mensualment amb les variacions que envien els Ajuntaments. Aquesta coordinació també es duu a terme amb el padró d'espanyols residents a l'estranger.

Com consultar telemàticament l'històric de municipis en la base padronal de l'INE?

Qualsevol persona que compte amb un certificat electrònic podrà consultar telemàticament la relació de municipis en els quals ha estat o està empadronada, segons la base padronal de l'INE.

LLa petició podrà ser realitzada mitjançant l'accés a la consulta telemàtica de l'històric de municipis en la base padronal de l'INE, disponible en la seu electrònica de l'INE, acreditant la identitat amb signatura electrònica reconeguda. No es facilitarà informació quan les dades del certificat electrònic d'identitat no coincidisquen exactament amb els de la seua última inscripció padronal.

Qui pot consultar telemàticament l'històric de municipis en la base padronal de l'INE?

Qualsevol persona interessada que estiga o haja estat inscrita en el padró municipal d'algun Ajuntament i dispose d'un certificat electrònic reconegut per la seu electrònica de l'INE.

Quines dades mostrarà la consulta?

La relació de municipis en els quals la persona interessada ha estat empadronada en la base padronal de l'INE, des de la seua formació, a 1 de maig de 1996, fins a la seua última actualització.

Aquesta informació es presenta en pantalla i podrà ser impresa.

Per què la base de padronal de l'INE pot no contenir tots els municipis en els quals ha estat empadronat?

Perquè es va formar a partir dels fitxers de l'última renovació padronal referida a l'1 de maig de 1996, i va ser creada per a la coordinació de tots els padrons municipals, evitant duplicitats entre aquests, sense que des de la seua concepció tinguera la finalitat de poder certificar sobre les seues dades, funció exclusivament reservada als Ajuntaments.

De manera que la legislació estableix que les dades dels padrons que obren en poder de l'Institut Nacional d'Estadística no podran servir de base per a l'expedició de certificacions o volants d'empadronament, ja que aquestes seran expedides pel secretari/secretària de l'Ajuntament o funcionari/funcionària en qui delegue, i són les que tenen caràcter de document públic i fefaent per a tots els efectes administratius com a prova de la residència en el municipi i del domicili habitual en aquest.

La formació de la base de coordinació va ser un treball complex, s'ha tardat diversos anys a disposar del fitxer padronal de tots i cadascun dels municipis espanyols i no es pot garantir la seua completesa a nivell d'històric, ni l'exactitud de les dates, poden existir períodes amb inscripcions simultànies en més d'un municipi o durant els quals no conste inscrit en cap municipi. Això passa per existir variacions padronals rebutjades per falta d'ajust a les especificacions establides o per la pròpia coordinació de la base, que impedeix la seua incorporació amb efecte retrospectiu quan ja es disposa d'una versió més actualitzada de l'habitant, per la qual cosa poden no figurar trams previs de la història del seu empadronament, així com períodes duplicats o inexistents.

Per aquest motiu, l'INE ha desenvolupat aplicacions i bases de dades per a donar compliment al que l'obliga la legislació que en cap cas és certificar, ni disposar d'històrics.

On s'ha de sol·licitar l'expedició de certificacions o volants d'empadronament amb les dates d'inscripció i dades de domicili?

Si requereix obtenir l'expedició de certificats o volants d'empadronament amb especificació dels períodes i domicilis d'empadronament en la relació de municipis obtinguts de la base padronal de l'INE, haurà de adreçar-se directament als Ajuntaments respectius.

©  INE 2023      Avda. Manoteras, 52 - 28050 - Madrid - Espanya Tlf: (+34) 91 583 91 00